276°
Posted 20 hours ago

Historia Jezusa

£9.9£99Clearance
ZTS2023's avatar
Shared by
ZTS2023
Joined in 2023
82
63

About this deal

a b c d Por. M. Wojciechowski:Jezus Chrystus. Życie i nauczanie. Znaczenie teologiczne. W: Religia. Encyklopedia PWN.T.5.s.215–217. Potrzeba ofiary z samego siebie: „Kto chce znaleźć swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je znajdzie” (Mt 10,39). John Dominic J.D. Crossan John Dominic J.D., Historyczny Jezus: kim był i czego nauczał, Marcin M. Stopa (tłum.), Warszawa: Książka i Wiedza, 1997, ISBN 83-05-12835-0, OCLC 750883194 . brak strony (książka)

Meissner W.W. SJ:Jung i Biblia. W: Słownik Wiedzy Biblijnej (tyt. ang. The Oxford Companion to the Bible).Bruce M. Metzger, Michael G. Coogan (red. nauk.), Waldemar Chrostowski (kons. wyd. pol.), Paweł Pachciarek (red. meryt.), T. Mieszkowski (przekład).Warszawa:Vocatio,1996,s.279–283. ISBN 83-7146-023-6.Bouyer L.:From the Jewish Qahal to the Christian Ecclesia. W: Tenże: Life and Liturgy.Londyn:1956,s.23–37. Według Ernesta Renana Jezus jest niezwykle szlachetnym człowiekiem, którym kierują najlepsze intencje; opisany jest przez niego jednak jako człowiek i tylko jako człowiek [93] [94]. Osoba Marii darzona jest jednak przez protestantów szczególnym szacunkiem jako Matka Chrystusa. Jej osoba stawiana jest za przykład do naśladowania dla każdego chrześcijanina w byciu posłusznym Bogu.

Tacyt wyjaśnia, że nazwa chrześcijanie („christiani”) pochodzi od „Chrystusa, którego Poncjusz Piłat za rządów Tyberiusza skazał na śmierć”.a b DonHavis. An Inquiry into the Mental Health of Jesus: Was He Crazy?.„Secular Nation”,kwiecień-czerwiec 2001.Minneapolis: Atheist Alliance Inc. ISSN 1530-308X. brak numeru strony Por. X. Léon-Dufour:The Quest of Historical Jesus. W:Tenże: The Gospels and the Jesus of History.s.216, 217. ErnestRenan: Żywot Jezusa. Andrzej Niemojewski (tłum.).Łódź:Wydawnictwo Łódzkie,1991,s.135. ISBN 83-218-0794-1.

Asda Great Deal

Free UK shipping. 15 day free returns.
Community Updates
*So you can easily identify outgoing links on our site, we've marked them with an "*" symbol. Links on our site are monetised, but this never affects which deals get posted. Find more info in our FAQs and About Us page.
New Comment