Hrvatski English Deutsch
Fokus
         
  Machu Picchu - izgubljeni grad

Na najvi�em dijelu isto�nih Andi smjestio se sveti grad Inka, Machu Picchu. Nalazi se na isto�nim padinama planinskog lanca Urubamba, na visini od 2.350 metara nadmorske visine. Machu Picchu je vjerojatno izgra�en oko 1300. godine, ali je ostao sakriven sve do 1911. godine kad ga otkriva Amerikanac Hiram Bingham. Carstvo Inka bilo je ogromno i zauzimalo je velike dijelove sada�njeg Ekvadora, Perua, Bolivije, �ilea i dijelove do Kolumbije i Argentine.Europsko selo roda � �igo�
 

Selo �igo� nalazi se nedaleko od Siska, udaljen samo sat vremena vo�nje od Zagreba. �igo� se smjestio usred Lonjskog polja, jednog od najve�ih i najo�uvanijih mo�varnih parkova prirode i poznat je kao obitavali�te bijelih roda.
Pored roda, tu �ive i ptice koje spadaju u ugro�ene vrste i �ija se stani�ta smanjuju svake godine sve vi�e, a to su orao �tekavac, prdavac prepeli�ar, crna roda, orao klikta� i druge. S obzirom da je podru�je mo�varno i bogatstvo flore je veliko.


�paroge

�paroga ili �paruga je cijenjena biljka jo� od davnina, poznata po ljekovitosti i hranjivosti. Stari Egip�ani su koristili ovu divlju biljku jo� prije 4500 godina kao svetu biljku koju su �ak ostavljali u grobnicama darivaju�i svoje mrtve. Kinezi, isto tako, ve� nekoliko tisu�a godina koriste �parogu pripremaju�i lijekove za razne bolesti, a u Pompejima su prona�ene i freske �paroga.
 


 

 

 

Prvi hrvatski nobelovac - Lavoslav Ru�i�ka
 

Lavoslav Ru�i�ka, prvi hrvatski nobelovac i jedan od najve�ih kemi�ara predinstrumentalne epohe nagradu za svoju upornost i rad dobio je za djelomi�nu sintezu mu�kih spolnih hormona adrosterona i testosterona.
Ro�en 13.09.1887. godine u Vukovaru, u obrtni�koj obitelji, sa majkom seli u Osijek gdje zavr�ava klasi�nu gimnaziju kao dobar u�enik. Kako je imao izrazitu sklonost prema prirodnim znanostima opredjeljuje se za tehniku te 1906. godine upisuje Visoku tehni�ku �kolu u njema�kom gradu Karlsruheu.

 

Kuba � zemlja ljubavi i salse
 

Kad nazivamo Kubu zemljom ljubavi i salse, rekli smo samo jedan djeli�: Kuba je neusflamingoporedivo vi�e od toga. Osvaja ljepotom, a jo� vi�e ljudima. Nazivaju je karipskim biserom jer je taj najve�i i najljep�i otok u Velikim Antilima obdaren ugodnom toplinom, a vi�e od 200 rijeka vijuga Kubom natapaju�i bogati zeleni krajolik. Na njoj ima planina, valovitih bre�uljaka i ravnica, a sve je to prekriveno plodnim tlom idealnim za uzgoj �e�erne trske, duhana i raznolikog tropskog vo�a i povr�a.

 

Za�ti�ene �ivotinjske vrste u Hrvatskoj
 

Hrvatska je zemlja s jedinstvenim prirodnim fenomenima od �ije ljepote zastaje dah. Ta prekrasna netaknuta priroda za�ti�ena je kroz nacionalne parkove, parkove prirode i rezervate u kojima obitavaju autohtone, rijetke i za�ti�ene �ivotinjske vrste. Taj oblik za�tite prirode i bi�a koja tu �ive je neophodan jer je �ovjek sebi uzeo za pravo da istrebljuje divlje �ivotinje sve vi�e radi zabave, a sve manje radi prehrane.


 

 

 

 

 

 
         
ISLAND � zemlja vatre i leda Novoure�eni paviljon Omladinskog hostela Zadar
ISLAND � zemlja vatre i leda
Ako se odlu�ite posjetiti Island, ovu prekrasnu i prirodnim kontrastima bogatu zemlju, pripremite se za bezbroj njenih �uda.
Novoure�eni paviljon Omladinskog hostela Zadar
Hrvatski ferijalni i hostelski savez otvorio je 23.04.2005. godine u Zadru novoure�eni paviljon Omladinskog hostela Zadar. Radovi zapo�eti tijekom prolje�a zavr�eni su kompletnom rekonstrukcijom paviljona.
Nove Internetske stranice Croatia Airlinesa �paroge
Nove Internetske stranice Croatia Airlinesa
Na novim internetskim stranicama Croatia Airlinesa nude se i posebne ponude zrakoplovnih karata za doma�a i inozemna odredi�ta hrvatske zrakoplovne tvrtke, dodatne informacije o putovanju ...
�paroge
�paroga ili �paruga je cijenjena biljka jo� od davnina, poznata po ljekovitosti i hranjivosti. Stari Egip�ani su koristili ovu divlju biljku jo� prije 4500 godina kao svetu biljku koju su �ak ostavljali u grobnicama darivaju�i svoje mrtve.
Arhiva

 
Nove Internetske stranice Croatia Airlinesa U funkciji su nove internetske (web) stranice hrvatske zrakoplovne tvrtke Croatia Airlinesa. Najva�nija je mogu�nost da putnik vrlo jednostavno i samostalno odabire i kreira uvjete putovanja u skladu s osobnim potrebama i mogu�nostima.
 

 
Pro�irene toplice Sveti Martin Toplice Sveti Martin poznate su jo� od 1911. godine kad je otkrivena ljekovita voda temperature 33 do 34 Celzijeva stupnja.
 

 
Bebe lete besplatno Od 21.06. djeca do 2 godine starosti ne pla�aju zrakoplovnu kartu.
 


 
Letite za SAMO 76,54 � !!!!!!!!!! Iz Splita za Hannover i Berlin. Otputujte na vikend po iznimno povoljnoj cijeni!
 

 
Jordan i Sirija Provedite osam dana u razgledavanju Jordana i Sirije u periodu od 20.10. do 27.10.2005.
 

 
Grand hotel 4 opatijska cvijeta Wellness ponuda Grand hotela 4 opatijska cvijeta. Ponuda dvodnevnih, petodnevnih i sedmodnevnih programa.
 

=
Zagreb       9 �C Zadar       12 �C Split       12 �C Rijeka       10 �C Pula       10 �C Osijek       10 �C Dubrovnik       13 �C