Hrvatski English Deutsch
 
DOGA�ANJA U DUBROVNIKU / prosinac 2006.
 
 
 

DOGA�ANJA U DUBROVNIKU / prosinac 2006.DAN DUBROVA�KIH BRANITELJA 1991. � 2006.

4. ponedjeljak
8:00 h SAT POVIJESTI U OSNOVNIM �KOLAMA

5. utorak
9:00 h
Spomen obilje�ja na podru�ju Grada Dubrovnika
ODAVANJE PO�ASTI POGINULIM BRANITELJIMA DUBROVNIKA

11:00 h Gradska vije�nica
PRIJEM DJECE POGINULIH BRANITELJA I CIVILA I URU�ENJE DAROVA

14:00 h KRI�NI PUT NA SR� U SPOMEN NA DUBROVA�KE BRANITELJE

18:00 h Od pu�a 16
OTVORENJE IZLO�BE DOKUMENTARNIH FOTOGRAFIJA
"NE ZABORAVI" AKADEMSKOG SLIKARA IVA GRBI�A

6. srijeda
9:00 h
Groblje Boninovo
ODAVANJE PO�ASTI POGINULIM BRANITELJIMA KOD SPOMEN-OBILJE�JA

9:30 h Lichtensteinov put
PRISJE�ANJE NA STRADALE VATROGASCE I PRIPADNIKE HRM-a

10:00 h POLAGANJE CVIJE�A I PALJENJE SVIJE�A KOD KRI�A NA SR�U

11:00 h Stara gradska luka
SJE�ANJE NA POMORCE I BRANITELJE STRADALE NA MORU

13:30 h Ispred Crkve sv. Vlaha
MIMOHOD GRADSKE GLAZBE DUBROVNIK I DUBROVA�KIH MA�ORETKINJA

15:30 h Mjesno groblje Sustjepan
SPOMEN NA STRADALE BRANITELJE SUSTJEPANA

15:45 h Crkva sv. Nikole, Sustjepan
SVETA MISA ZADU�NICA ZA STRADALE BRANITELJE SUSTJEPANA

18:00 h Dubrova�ka katedrala
SVE�ANA SVETA MISA ZADU�NICA ZA POGINULE BRANITELJE I CIVILE U DOMOVINSKOM RATU

19:00 h Kne�ev dvor
Najava projekta stalnog postava Dubrova�kih muzeja o Domovinskom ratu u tvr�avi  Imperial na Sr�u
OTVORENJE IZLO�BE UTVRDA SLOBODE � DUBROVNIK U DOMOVINSKOM RATU


2. subota
20:00 h
Kazali�te Marina Dr�i�a
MALI PRINC
Re�ija: Ivan Leo Lemo

4. ponedjeljak
20.00 h
Crkva sv. Spasa
Koncert 
Najbolje skladbe velikih majstora
SLOBODAN BEGI�, violina
NENA �ORAK, gitara

5. utorak
12:00 h
Stradun
DRU�TVO NA�A DJECA
DO�EK SV. NIKOLE

17:00 h Kazali�te Marina Dr�i�a
WELCOME TO DUBROVNIK
KLAPA SLANO, LIN�O O�LJE-STUPA, Gitara: ANTUN TOTO RILOVI�, Mandolina: BORIS BLA�KOVI�

6. srijeda
12:00 h
Kazali�te Marina Dr�i�a
SREDI�NJA PROSLAVA DANA POMORACA I BLAGDANA SV. NIKOLE

20:00 h Crkva sv. Spasa
Koncert
Najbolje skladbe velikih majstora
SLOBODAN BEGI�, violina
TOMISLAV �EROVNIK, gitara

20:00 h Tvr�ava Revelin
Koncert:
SIMFONIJSKI ORKESTAR DUBROVNIK
ZBOR LIPA, OSIJEK, ZBOR MIR BELI��E, ZBOR FRANJE KUHA� OSIJEK
Sopran: KLASJA MODRU�AN
Mezzosopran: BLANKA TKAL�I�
Tenor: TVRTKO STIPI�
Bas: BERISLAV PU�KARI�
Dirigent: ZLATAN SRZI�

7. �etvrtak
20:00 h
�portska dvorana
HUMANITARNI KONCERT VINKA COCE

12:00 h Kazali�te Marina Dr�i�a
MALI PRINC � Antonie de Saint - Exupėry
Re�ija: Ivan Leo Lemo

8. petak
10:30 h
Kazali�te Marina Dr�i�a
MALI PRINC � Antonie de Saint - Exupėry
Re�ija: Ivan Leo Lemo

12. utorak
17:00 h
Kazali�te Marina Dr�i�a
WELCOME TO DUBROVNIK
KLAPA MARETA, KLAPA OTOK, STEP & JAZZ

13. srijeda
19:30 h
Kazali�te Marina Dr�i�a
FOLKLORNI ANSAMBL LIN�O
HUMANITARNI KONCERT ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE

13. prosinca � 6. sije�nja
U povijesnoj jezgri Dubrovnika
DRUGI ME�UNARODNI FESTIVAL JASLICA I BO�I�NIH OBI�AJA
U ORGANIZACIJI

14. �etvrtak
20:00 h
Kazali�te Marina Dr�i�a
DAN OD AMORA � L. Paljetak / �. Jusi�
Re�ija: Vlado �tefan�i�

16. subota
19:00 h
Crkva sv. Vlaha
MJE�OVITI PJEVA�KI ZBOR KUD-a OP�INE PETRIJANEC

20:00 h Kazali�te Marina Dr�i�a
Koncert uz blagdane:
ZA SVAKOGA PO NE�TO
(arije, kancone, dueti)
IVANA BOLJKOVAC sopran, NIK�A RADOVANOVI� tenor,
DARJANA BLA�E klavir

19. utorak
17:00 h
Kazali�te Marina Dr�i�a
WELCOME TO DUBROVNIK
KLAPA LAPAD, DUBROVA�KI KOMORNI ZBOR,
KUD MARKO MAROJICA

20. srijeda
19:30 h
Crkva sv. Vlaha
BO�I�NI KONCERT
DJE�A�KI ZBOR, ZBOR AN�ELI, KLAPA FORTUNA, ANSAMBL VIOLINA

20:00 h Kazali�te Marina Dr�i�a
GOSTOVANJE
VELIKA ZVJERKA � Roger Rueff
Re�ija: Slavica Kne�evi�
Glume: Slavko Juraga, Marko Torjanac, Luka Dragi�

21. �etvrtak
17:00 h
Kazali�te Marina Dr�i�a
WELCOME TO DUBROVNIK
FOLKLORNI ANSAMBL LIN�O, KVARTET SORKO�EVI�, RENESANSNA UDRUGA RAGVSEVM

22. petak
19:00 h
Kazali�te Marina Dr�i�a
OKC LAZARETI � plesni studio
BALETNA VE�ER

20:00 h Crkva sv. Ignacija, Jezuiti
DUBROVA�KI KOMORNI ZBOR

23. subota
19:30 h
Tvr�ava Revelin
BO�I�NI KONCERT
GRADSKA GLAZBA DUBROVNIK

27. srijeda
20:00 h
Franjeva�ka Crkva
BO�I�NI KONCERT
DUBROVA�KI SIMFONIJSKI ORKESTAR, MJE�OVITI ZBOR LIBERTAS, DALMATINSKE KLAPE, KATEDRALNI ZBOROVI, ZBOR CRKVE SV. KRI�A IZ GRU�A, MIHAELA SOKO mezzosorpan

29. petak
20:00 h
Kazali�te Marina Dr�i�a
ANA U TROPIMA � Nilo Cruz
Re�ija: Georgij Paro

30. subota
20:00 h
Crkva sv. Spasa
KVARTET SORKO�EVI�
BO�I�NO-NOVOGODI�NJI KONCERT

 


PROGRAM DO�EKA NOVE GODINE
STRADUN

29. petak 
19 � 24 h
        DJ ALEN BAJD
                     DA RIVA
                     TEATAR
                     GRUPA DALMATINO 

30. subota
11 � 24 h
        KONCERT GRADSKE GLAZBE I
                     MA�ORETKINJA 
                     FOLKLORNI ANSAMBL LIN�O 
                     DJ MILO KRAVAREVI�
                     GRUPA FORUM
                     CRIS NORMAN

31. nedjelja 

12:00 h
      KOLENDA: CAROLLING
                 ZBOR LIBERTAS, FOLKLORNI ANSAMBL
                 LIN�O
                 COCKTAIL SHOW � ISPRED GRADSKE
                 KAVANE

12.30 � 15 h    KLAPE RAGUSA, RAGUSAVECCHIA,
                      SUBRENUM I MAESTRAL
      
20 � 22 h   DJ MILO KRAVAREVI�

22 � 02 h    MATT BIANCO
                 ZLATAN STIPI�I� GIBONNI

1. ponedjeljak 

12 � 13 h
    DUBROVA�KI SIMFONIJSKI ORKESTAR 
 
19 � 24 h    DJ BRANIMIR JEL�I�
                 KLAPA MARETA
                 BUCO I FRANO
                 BRE�KOVI� BROTHERS
                 ZVUCI JADRANA

 

PROGRAM DO�EKA NOVE GODINE
DUBROVNIK BABIN KUK

31. nedjelja
19:00 h
DUBROVA�KA KOLENDA � TRIO LAUS
              svi hoteli ( Dubrovnik President, Argosy,
              Tirena)

20:00 h PROGRAM NA TRGU OD FONTANE � centralna
            natkrivena pozornica
            DJ Vjeverica
            Dance skupina KARMA
            JASMIN STAVROS
  
  HOTEL DUBROVNIK PRESIDENT
  sve�ana Novogodi�nja ve�era uz grupu FORUM Zadar

  HOTEL TIRENA
  sve�ana Novogodi�nja ve�era � grupa BAMBOLA
  Trg Marina Dr�i�a � video zid

  HOTEL MIN�ETA � RESTORAN POPIVA
  sve�ana Novogodi�nja ve�era �TRIO DOMI�ANA
  Dinner - TRIO DOMI�ANA

  video zid

  SREDI�NJI PARK  CENTRAL PARK � large tent
  tambura�ka glazba  � BOSUTSKI BE�ARI
  video  zid

  Blagdanski programi po hotelima
 
Hotel Dubrovnik President

29.12  -    18.00 h CHAMPAGNE & CLASSICS
30.12   -   20.00 h PLES UZ TRIO DOMI�ANA
1.01.   -    19.00 h JAZZ COCKTAIL

30. subota
Hotel Argosy

BOSUTSKI BE�ARI

30. subota
Hotel Tirena

BAMBOLA BAND
IZLO�BE


1. � 7. prosinca
Pala�a Ranjina
KULTURNA ZAJEDNICA �UPANIJE
Izlo�ba slika

1. � 15. prosinca
Galerija Artur
RADIONICA ZA OSLIKAVANJE SVILE U SURADNJI SA HUMANITARNOM ORGANIZACIJOM DE�A DUBROVNIK

1. � 31. prosinca
Atelje za izradu kapa, Nalje�kovi�eva ulica
RADIONICA ZA IZRADU NOVOGODI�NJIH KAPA

1. � 31. prosinca
Galerija Artur
IZLO�BA DUBROVA�KIH AUTORA

1. � 31. prosinca
Croatia Airlines Gallery
DUBRAVKA BRATO�
Izlo�ba ulja

6. prosinca 06. � 10. sije�nja 07.
PHOTO GALLERY CARMEL
Zamanjina 10
PAVO URBAN - VRATA
Izlo�ba fotografija

8. � 14. prosinca
Pala�a Ranjina
IVANA PORTA
Izlo�ba slika

15. � 21. prosinca
Pala�a Ranjina
UDRUGA SLIKARA USTIMA I NOGAMA
Izlo�ba slika

15. � 31. prosinca
Sveu�ili�te u Dubrovniku
PETRA FARAC
Izlo�ba ulja

29. prosinca 06. � 3. sije�nja 07.
Pala�a Ranjina
IVICA �ESTANOVI�
Izlo�ba slika


ME�UNARODNO SREDI�TE HRVATSKIH SVEU�ILI�TA

2. � 10. prosinac
MBA IN CONSTRUCTION
Organizers: Faculty of Civil Engineering, University of Zagreb, Zagreb, Croatia University of Dudee, Dudee, United Kingdom


 
       
       
SEMINAR BRZOG �ITANJA DOGA�ANJA U DUBROVNIKU / prosinac 2006.
SEMINAR BRZOG �ITANJA
DOGA�ANJA U DUBROVNIKU / prosinac 2006.

 
Nove Internetske stranice Croatia Airlinesa U funkciji su nove internetske (web) stranice hrvatske zrakoplovne tvrtke Croatia Airlinesa. Najva�nija je mogu�nost da putnik vrlo jednostavno i samostalno odabire i kreira uvjete putovanja u skladu s osobnim potrebama i mogu�nostima.
 

 
Pro�irene toplice Sveti Martin Toplice Sveti Martin poznate su jo� od 1911. godine kad je otkrivena ljekovita voda temperature 33 do 34 Celzijeva stupnja.
 

 
Bebe lete besplatno Od 21.06. djeca do 2 godine starosti ne pla�aju zrakoplovnu kartu.
 


 
Letite za SAMO 76,54 � !!!!!!!!!! Iz Splita za Hannover i Berlin. Otputujte na vikend po iznimno povoljnoj cijeni!
 

 
Jordan i Sirija Provedite osam dana u razgledavanju Jordana i Sirije u periodu od 20.10. do 27.10.2005.
 

 
Grand hotel 4 opatijska cvijeta Wellness ponuda Grand hotela 4 opatijska cvijeta. Ponuda dvodnevnih, petodnevnih i sedmodnevnih programa.
 

=
Zagreb       9 �C Zadar       12 �C Split       12 �C Rijeka       10 �C Pula       10 �C Osijek       10 �C Dubrovnik       13 �C