Hrvatski English Deutsch
Croatica.net > O Hrvatskoj

 

HRVATSKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polo�aj: Hrvatska se nalazi u jugoisto�noj Europi, na obali Jadranskog mora.

Povr�ina: 56.538 km2

Du�ina obale: 1778 km

Otoci: 1185

Stanovni�tvo: 4,8 milijuna

Glavni grad: Zagreb, cca. 1 milijun stanovnika                 

Slu�beni jezik: hrvatski

Valuta: Kuna (KN)

Op�i podaci: Hrvatska je parlamentarna demokracija, koja kulturno i povijesno pripada u srednjeeuropski kulturni krug. Zemljopisno je podijeljena na deset regija. Na sjeverozapadu zemlje prevladava kontinentalna klima, na obali sredozemna, a u paninskom dijelu planinsko-alpska klima. Od brojnih privrednih grana (obrada metala, drvna industrija, ko�na industrija, industrija papira, prehrambena ind., kemijska i farmaceutska industrija, itd.) najva�nije su turizam i brodogradnja. Hrvatska ima dobro razvijene cestovne, zra�ne i �eljezni�ke veze, kako unutar same zemlje tako i sa inozemstvom. Hrvatska je zemlja koja nije samo bogata kulturnim vrednotama ve� je to zemlja s jedinstvenim prirodnim fenomenima od �ije ljepote zastaje dah; Plitvi�ka Jezera, oto�je Kornati, Brijunski arhipelag, planina Velebit, najve�i poluotok Jadrana, Istra, tek su neki od njih. Hrvatska ima 8 nacionalnih parkova i 10 parkova prirode, a u ekolo�kom pogledu je Hrvatska naj�i��a zemlja na podru�ju Sredozemlja. Ukratko, ovo je zemlja bogate kulture koja je znala povezati svoju tradiciju s modernim na�inom �ivota i koja na razne na�ine poziva na upoznavanje. Hrvatska je pravi raj za turiste, jedrili�are, sportske ribolovce i istra�iva�e prirode, ali i za gurmane, koje �e odu�eviti bogata gastronomska ponuda.

Kultura i povijest: od 9. do 12. stolje�a Hrvatska je bila samostalna kne�evina i kraljevina (prvi hrvatski kralj, Tomislav, okrunjen je 925.g.). Iz tog doba potje�u prve ranohrvatske crkve i pisani nalazi. Od 12. stolje�a do 1990. g. Hrvatska je bila pod raznim vlastodr�cima, izme�u ostalog bila je dijelom Habsbur�ke Monarhije, �to je ostavilo dubok trag u kulturi i svakodnevnom �ivotu u kontinentalnom dijelu zemlje; za glavni grad se ka�e da je mali Be� i zaista, Zagreb ima u arhitektonskom pogledu puno toga zajedni�kog s Be�om. Okolica Zagreba obiluje srednjevjekovnim utvrdama i dvorcima, od kojih su najpoznatiji Trako��an i Veliki Tabor. Na obali su tragove ostavili Rimljani, Talijani i Francuzi; gradovi na obali bogati su spomenicima iz doba Rima (Pulska Arena, Dioklecianova pala�a u Splitu...) i iz Renesanse (Dubrovnik, �ibenik, Trogir...). �ak i pod stranom vla��u Hrvatska je kao posebna teritorijalna jedinica imala vlastitu upravu i sa�uvala je vlastitu kulturu i duh kroz mnoga stolje�a. Hrvatska je tako�er kolijevka poznatih umjetnika i znanstvenika koji su djelovali u Srednjem Vijeku, u doba Renesanse i u novije doba. O dugoj kulturnoj tradiciji svjedo�e brojne znamenitosti i djela hrvatskih arhitekata, kipara, slikara, pisaca i poznata imena iz raznih podru�ja znanosti, kao �to su Nikola Tesla, Ru�er Bo�kovi�, Juraj Dalmatinac, Ivan Me�trovi�, Julije Klovi�, Marin Dr�i� i brojni drugi. Od znamenitosti Hrvatske najzna�ajnije se nalaze na listi UNESCO-a; grad Dubrovnik, �ibenska katedrala, Rimski Grad u Trogiru, Eufrazijeva bazilika u Pore�u, Dioklecianova pala�a u Splitu i Plitivi�ka jezera.


 
Nove Internetske stranice Croatia Airlinesa U funkciji su nove internetske (web) stranice hrvatske zrakoplovne tvrtke Croatia Airlinesa. Najva�nija je mogu�nost da putnik vrlo jednostavno i samostalno odabire i kreira uvjete putovanja u skladu s osobnim potrebama i mogu�nostima.
 

 
Pro�irene toplice Sveti Martin Toplice Sveti Martin poznate su jo� od 1911. godine kad je otkrivena ljekovita voda temperature 33 do 34 Celzijeva stupnja.
 

 
Bebe lete besplatno Od 21.06. djeca do 2 godine starosti ne pla�aju zrakoplovnu kartu.
 


 
Letite za SAMO 76,54 � !!!!!!!!!! Iz Splita za Hannover i Berlin. Otputujte na vikend po iznimno povoljnoj cijeni!
 

 
Jordan i Sirija Provedite osam dana u razgledavanju Jordana i Sirije u periodu od 20.10. do 27.10.2005.
 

 
Grand hotel 4 opatijska cvijeta Wellness ponuda Grand hotela 4 opatijska cvijeta. Ponuda dvodnevnih, petodnevnih i sedmodnevnih programa.
 

=
Zagreb       9 �C Zadar       12 �C Split       12 �C Rijeka       10 �C Pula       10 �C Osijek       10 �C Dubrovnik       13 �C