Hrvatski English Deutsch
Croatica.net > Kampovi
   
  Pretra�ivanje kampova
  Naziv  
  Kategorija    
  Tip    
  Grad    
  Otok  
  Park prirode    
  Nacionalni park  
  Regija    
  �upanija  

 
 
  Centralna Dalmacija   Centralna Hrvatska
Centralna Dalmacija
Na u��u Cetine nalazi se Omi�. Njegova okolica obiluje prirodnim atrakcijama. Ju�no od Omi�a uzdi�e se Biokovo, atraktivne pla�e u njegovom podno�ju rezultat su dodira planine i mora.
Centralna Hrvatska
Granice Sredi�nje Hrvatske teku uz rijeke Savu, Dravu i Muru. Ovo je kontinentalno podru�je koje karakteriziraju nizine s bre�uljcima na kojima se uzdi�u srednjovjekovne utvrde, ovo je tako�er podru�je sela okru�enih vinogradima kao i dvoraca nekada�njeg plemstva okru�enih �umama. Kona�no tu su i veliki gradovi poput Zagreba.
  Isto�na Hrvatska   Istra
Isto�na Hrvatska
Isto�na Hrvatska nalazi se izme�u Ma�arske i Bosne i Hercegovine uz obale Dunava. Ovaj dio Hrvatske zove se Slavonija. Ovo je podru�je bilo naseljavano jo� u pretpovijesno doba, o �emu svjedo�e ostaci neolitskog naselja Vu�edola u blizini Vukovara. Me�u arheolo�kim nalazima posebno je interesantna posuda zvana Vu�edolska golubica koja je 90-tih godina postala simbol grada Vukovara.
Istra
Prirodne ljepote Istre, najve�eg poluotoka na Jadranu, su brojne; planina U�ka, Brijunsko oto�je i Limski kanal posebno se isti�u. S U�ke se pru�a nezaboravan pogled na krajolik Istre i na more, postoji tunel kroz planinu.
  Ju�na Dalmacija   Kvarner
Ju�na Dalmacija
Blizu u��a Neretve nalazi se Stonsko polje. Ovdje je mala starohrvatska crkva Svetog Mihaela koja ozna�ava po�etak kr��anstva tog podru�ja. Njeni murali su jedini sa�uvani primjerci ranog romani�kog slikarstva u Dalmaciji.
Kvarner
Kvarnerski zaljev prote�e se s isto�ne strane U�ke i putuju�i obalom od Pule prema Rijeci pru�a se nezaboravan pogled na U�ku koja se uzdi�e iznad Rijeke i gradi�a Opatijske Rivijere.
  Planinska Hrvatska   Sjeverna Dalmacija
Planinska Hrvatska
Gorski Kotar i Lika dvije su regije koje povezuju kontinentalnu Hrvatsku s njezinim primorskim dijelom. Ovaj predio prepun je prirodnih ljepota, a ljudska se kultura povezala s krajolikom od �ije ljepote zastaje dah.
Sjeverna Dalmacija
Isto�nim padinama Velebita teku rijeke Zrmanja i njena pritoka Krupa. U zale�u grada Biograda nalazi se Vransko jezero, najve�e jezero u Hrvatskoj, njegov sjeverozapadni dio je ornitolo�ki rezervat. Nekad je na njegovim obalama stajala utvrda Vitezova Templara.

 
Nove Internetske stranice Croatia Airlinesa U funkciji su nove internetske (web) stranice hrvatske zrakoplovne tvrtke Croatia Airlinesa. Najva�nija je mogu�nost da putnik vrlo jednostavno i samostalno odabire i kreira uvjete putovanja u skladu s osobnim potrebama i mogu�nostima.
 

 
Pro�irene toplice Sveti Martin Toplice Sveti Martin poznate su jo� od 1911. godine kad je otkrivena ljekovita voda temperature 33 do 34 Celzijeva stupnja.
 

 
Bebe lete besplatno Od 21.06. djeca do 2 godine starosti ne pla�aju zrakoplovnu kartu.
 


 
Letite za SAMO 76,54 � !!!!!!!!!! Iz Splita za Hannover i Berlin. Otputujte na vikend po iznimno povoljnoj cijeni!
 

 
Jordan i Sirija Provedite osam dana u razgledavanju Jordana i Sirije u periodu od 20.10. do 27.10.2005.
 

 
Grand hotel 4 opatijska cvijeta Wellness ponuda Grand hotela 4 opatijska cvijeta. Ponuda dvodnevnih, petodnevnih i sedmodnevnih programa.
 

=
Zagreb       9 �C Zadar       12 �C Split       12 �C Rijeka       10 �C Pula       10 �C Osijek       10 �C Dubrovnik       13 �C