Hrvatski English Deutsch
Croatica.net > Otoci
Bi�evo Bra�
Bi�evo
Nalazi se u ju�nodalmatinskom arhipelagu, jugozapadno od otoka Visa. Na obali ima mnogo spilja, a najve�e su Medvidina i Modra spilja u uvali Balun.
Bra�
Bra� je najve�i otok srednjedalmatinske oto�ne skupine, tre�i po veli�ini me�u jadranskim otocima, a povr�ina otoka iznosi 394,41 km2. Od kopna ga dijeli Bra�ki kanal, od �olte Splitska vrata, a od Hvara Hvarski kanal.
Brijuni Cres
Brijuni
Brijunski arhipelag prote�e se pred zapadnom obalom Istre. Oto�je se sastoji od tri velika otoka: Veli Brijun, Mali Brijun i Vanga kao i od nekoliko manjih otoka i hridi.
Cres
Cres je otok u vanjskom nizu Kvarnerskog oto�ja. Najvi�i vrh na otoku su Gorice (650 m). Du� slabo razvijenih obala isti�e se na isto�noj obali zaljev Koroma�na, a na zapadnoj Creska luka, Valun, Martin��ica i luka Ustrine.
�iovo Dugi otok
�iovo
Otok u srednje dalmatinskom arhipelagu svojim polo�ajem zatvara Ka�telanski zaljev. Na sjeverozapadu  je spojen s kopnom (grad Trogir) pokretnim mostom. Ju�na strana otoka izlo�ena je jugu, ali je za�ti�ena od bure dok je na sjevernoj strani obratno.
Dugi otok
Dugi otok je najve�i otok u zadarskom arhipelagu. Izme�u niza vapnena�kih bila prostiru se kra�ka polja Velo jezero, Arnjevo polje, Stivanje polje i dr. Na otoku nema izvora ni vodenih tokova.
Hvar Ilovik
Hvar
Hvar je otok u skupini srednjodalmatinskog oto�ja. Obuhva�a prostor od 299,16 km2. Otok je duga�ak 68 km, a najve�a �irina iznosi 10,5 km.
Ilovik
Ilovik je otok koji se nalazi ju�no od otoka Lo�inja. Prete�no je bre�uljkast i gotovo sasvim pod makijom. Na otoku je jedino istoimeno naselje.
Ist I�
Ist
Otok Ist je smje�ten u sjevernom dijelu zadarskog arhipelaga. Od otoka Molata dijeli ga prolaz Zapuntel. Najvi�a to�ka otoka je vrh Stra�a ( 174 m ).
I�
Otok I� se smjestio u zadarskom arhipelagu izme�u Dugog otoka i Ugljana od kojih ga dijeli Srednji kanal na istoku i I�ki kanal na zapadu. Okru�en je sa 10 oto�i�a od kojih su najve�i Kne�ak i Beli. Oto�i� Rutnjak pred lukom ure�en je kao park.
Kor�ula Kornati
Kor�ula
Kor�ula je otok u srednjedalmatinskoj oto�noj skupini povr�ine 279,03 km2, du�ine 46,8 km i �irine 5,3-7,8 km. Najvi�i vrhovi na otoku su Klupca (568) i Kom (510).
Kornati
"Zadnjeg dana Stvaranja Bog po�eli okruniti vlastito djelo i tada iz suza, zvijezda i daha stvori Kornatske otoke" - napisao je George Bernard Shaw.
Krk Lastovo
Krk
Krk je otok u kvarnerskoj oto�noj skupini. Povr�ina otoka iznosi 409 km2 te je ujedno i najve�i otok u Jadranskom moru. Sjeverni dio otoka je ni�i, �umovit, plodniji i naseljeniji, dok vi�i, ju�ni dio sadr�ava prete�no ogoljele vapnena�ke ravni.
Lastovo
Otok Lastovo se prote�e u smjeru istok-zapad, 13 km ju�no od otoka Kor�ule, a dijeli ih Lastovski kanal. Zapadna obala Lastova i isto�na strana oto�i�a Pre�ba zatvaraju dvije uvale za�ti�ene od bure; Velo jezero na jugu i Malo jezero na sjeveru. Na isto�nom dijelu zaljeva je Skrivena luka s niskom i pje��anom obalom.
Lokrum Lopud
Lokrum
Lokrum je oto�i� koji se nalazi jugoisto�no od Dubrovnika. Najve�a visina otoka iznosi 91 metar. U njegovom ju�nom dijelu je 10 m duboko slankasto jezero Mrtvo more.
Lopud
U skupinu Elafitskih otoka, u neposrednoj blizini Dubrovnika, spada otok Lopud. Na otoku postoji samo jedno naselje, Lopud, smje�teno na kraju uvale Lopud. Stanovni�tvo otoka bavi se poljodjelstvom i ribarstvom.
Lo�inj Mljet
Lo�inj
Lo�inj je otok u zapadnom nizu Kvarnerskih otoka. Od Cresa ga odvaja 11 m �irok umjetni kanal (Osorski tjesnac), preko kojeg je izgra�en most. Lo�inj je duga�ak 31 km. Gra�en je prete�no od krednih vapnenaca i dolomita, dok u zapadnom dijelu poluotoka Kurila ima i nanosa pijeska.
Mljet
Otok Mljet nalazi se u arhipelagu Ju�ne Dalmacije. �ini se kao da krajolik otoka �eli opravdati mi�ljenje onih po kojima je Mljet "za�arani otok" iz Homerove Odiseje, gdje je Odiseja zarobila nimfa Kalipso.
Molat Murter
Molat
Molat je otok u zadarskom arhipelagu, smje�ten jugoisto�no od otoka Ista. Otok je prete�no prekriven mladom �umom i grmljem.
Murter
Murter se nalazi u sjeverozapadnom dijelu �ibenskog arhipelaga. Od kopna ga dijeli uski Murterski kanal. Radu� je najvi�i vrh na otoku (125 m).
Olib Pag
Olib
Nizak otok sa istoimenim obalnim naseljem nalazi se u zadarskom arhipelagu isto�no od otoka Silbe. Najvi�i su vrhovi Kalac (72 m) i Poljina (34 m). Kratke suhe doline zavr�avaju na obali malim uvalama.
Pag
Pag je otok u sjevernodalmatinskoj oto�noj skupini, povr�ine od 284,5 km2. Ve�a mjesta na otoku su Pag, Novalja, Stara Novalja, Lun i Caska. Jugozapadna obala otoka je niska, a sjeveroisto�na je strma i visoka i na njoj su Pa�ki zaljev (s velikom uvalom Caska) i zaljev Stara Novalja.
Pakleni otoci Palagru�a
Pakleni otoci
Ispred jugozapadne obale otoka Hvara smjestilo se nekoliko malih oto�i�a pod nazivom Pakleni otoci. To je skupina vapnena�kih oto�i�a �ije su obale kamenite i gole.
Palagru�a
Palagru�a je mala skupina otoka, hridina i grebena, a nalazi se izme�u otoka Lastova i talijanske obale na pu�ini.
Pa�man Pelje�ac
Pa�man
Pa�man je otok u zadarskom arhipelagu, jugoisto�no od otoka Ugljana. Od kopna ga odvaja morski prolaz �drelac. Otok je na zapadnom dijelu gra�en od vapnenca, a na istoku od dolomita s mjestimi�nim plodnim praporskim naslagama.
Pelje�ac

Poluotok u ju�noj Dalmaciji. Na sjeveroistoku nalazi se izme�u Neretvanskog i Malostonskog kanala te na jugozapadu izme�u Pelje�koga i Mljetskoga kanala. Vinogradi se prote�u du� otoka u njegovoj unutra�njosti.

Rab Silba
Rab
Izme�u otoka Krka i Paga, u sjevernom dijelu Jadrana smjestio se otok Rab. Na sjeveroistoku otoka je vrh Kamenjak, a na jugozapadu Kalifront.
Silba
U zadarskom arhipelagu, jugoisto�no od Lo�inja nalazi se otok Silba. Gospodarska osnova otoka je vinogradarstvo, sto�arstvo, ribarstvo i turizam. Na sjeverozapadnom dijelu otoka rasprostranjena je �uma crnike i �esvine, a na ostalom dijelu otoka prevladava makija.
Susak �ipan
Susak
Susak je oto�i� u Kvarneru, zapadno od otoka Lo�inja. Gotovo �itav je zasa�en vinovom lozom (terasasti vinogradi).
�ipan
�ipan spada u skupinu Elafitskih otoka, smje�tenih 17 km sjeverozapadno od Dubrovnika. Najve�i je otok u toj skupini.
�olta Ugljan
�olta
�olta je otok smje�ten zapadno od otoka Bra�a, u srednjodalmatinskom arhipelagu. Od Bra�a ga dijele Splitska vrata, od drveni�ke oto�ne skupine �oltanski kanal, a od kopna Splitski kanal.
Ugljan
Sjeverozapadno od otoka Pa�mana, na 50,21 m2 rasprostire se otok Ugljan. S otokom Pa�manom ga povezuje most preko prolaza �drelac, a od kopna ga dijeli Zadarski kanal.
Unije Vir
Unije
Unije su otok u Kvarneru ispred sjeverozapadne obale Lo�inja. Zapadna obala prete�no je strma, dok isto�na ima mnoge ve�e i manje uvale.
Vir
Vir je otok u zadarskom arhipelagu. Regionalnom prometnicom i mostom preko Privla�kog gaza povezan je sa kopnom. Stanovni�tvo otoka bavi se poljodjelstvom, ribarstvom i turizmom.
Vis Zlarin
Vis
Vis je otok u srednjedalmatinskom arhipelagu, povr�ine 90,3 km2. Izlo�en je sjeverozapadnim i jugoisto�nim vjetrovima . Izvora vode na otoku nema, pa je u Koritima sagra�eno vodospremi�te. Prete�no se uzgaja vinova loza u plodnim dolinama pokrivenim crvenicom.
Zlarin
Jugozapadno od �ibenika, u �ibenskom arhipelagu nalazi se otok Zlarin. Odvojen je od kopna �ibenskim kanalom, a od niza oto�i�a dijeli ga Zlarinski kanal.

 
Nove Internetske stranice Croatia Airlinesa U funkciji su nove internetske (web) stranice hrvatske zrakoplovne tvrtke Croatia Airlinesa. Najva�nija je mogu�nost da putnik vrlo jednostavno i samostalno odabire i kreira uvjete putovanja u skladu s osobnim potrebama i mogu�nostima.
 

 
Pro�irene toplice Sveti Martin Toplice Sveti Martin poznate su jo� od 1911. godine kad je otkrivena ljekovita voda temperature 33 do 34 Celzijeva stupnja.
 

 
Bebe lete besplatno Od 21.06. djeca do 2 godine starosti ne pla�aju zrakoplovnu kartu.
 


 
Letite za SAMO 76,54 � !!!!!!!!!! Iz Splita za Hannover i Berlin. Otputujte na vikend po iznimno povoljnoj cijeni!
 

 
Jordan i Sirija Provedite osam dana u razgledavanju Jordana i Sirije u periodu od 20.10. do 27.10.2005.
 

 
Grand hotel 4 opatijska cvijeta Wellness ponuda Grand hotela 4 opatijska cvijeta. Ponuda dvodnevnih, petodnevnih i sedmodnevnih programa.
 

=
Zagreb       9 �C Zadar       12 �C Split       12 �C Rijeka       10 �C Pula       10 �C Osijek       10 �C Dubrovnik       13 �C
 
 
     

上車盤| 搵樓| 豪宅| 校網| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 樓市走勢| 青衣| 西半山| 西貢| 荃灣|

雪茄网购| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖店| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄| 网上哪里可以买雪茄| 限量版雪茄| 雪茄专卖| 雪茄专卖网| 雪茄哪里买| 买雪茄去哪个网站| 推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄烟| 古巴雪茄价格| 雪茄海淘| 雪茄网| 帕拉森雪茄|

橫額| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 海報| 攤位| foamboard| 喜帖| 信封|

QR code scanner| SME IT| system integration| inventory management system| label printing| Kiosk| Voice Picking| POS scanner| POS printer| System Integrator| printing labels| Denso| barcode| handheld| inventory management| warehouse management| stock taking| POS| Point of sale| Business service| Web Development| app development| mobile app development| handheld device| inventory management software| pos system| pos software| pos hardware| pos terminal| printer hong kong| receipt printer| thermal printer| thermal label printer| qr code scanner app| qr scanner app| online qr code scanner| qr code scanner online mobile| qr code scanner download| mobile solutions| mdm solutions| mobile device management|

邮件营销| Email Marketing 電郵推廣| edm营销| edm| 营销软件| 推广软件| 邮件群发软件| 邮件群发| Mailchimp| Hubspot| Sendinblue| ActiveCampaign| Aweber| 邮件主题怎么写| 邮件主题| 邮件模板| Maichimp| benchmark| SMS|

Tomtop| Online Einkaufen| Zeblaze| XT175| xiaomi m365| xiaomi Roborock S50| Roborock S50| Wltoys| VISUO XS812| Viltrox EF-M2| Vernee T3 Pro| Ulefone Power 5| Tronxy X5S| SONOFF| SJCAM SJ8 PRO| Rowin WS-20| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| lixada| LEMFO LEM8| lemfo lem4 pro| LEMFO| koogeek| kkmoon| JJPRO X5| hubsan h501s x4| hubsan h501s| Hubsan| hohem isteady pro| goolrc| Feiyu| Feiyu Tech G6| Ender 3| Creality Ender 3| Bugs 5W| anet a8 3d printer review| Anet| Anet A4| Anet A6| Anet A8| andoer| ammoon| amazfit bip|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|

school| international school of hong kong| international school| school in Hong Kong| primary school| elementary school| private school| UK school| british school| extracurricular activity| Hong Kong education| primary education| top schools in Hong Kong| Preparatory| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| primary school hong kong| private school hong kong| british international school| extra-curricular| school calendars| boarding school| school day| Bursary| British international school Hong Kong| British school Hong Kong| English primary school Hong Kong| English school Hong Kong| International school Hong Kong| School Hong Kong| boarding school Hong Kong| best school in Hong Kong| School fees|

electric bike| Best smartwatch| Best Wilreless earphones|